Почетна ЖИВОТ Хуманост и семејни вредности Локалната конференција во Кисела Вода- „Одлучувам, значи постојам“

Локалната конференција во Кисела Вода- „Одлучувам, значи постојам“

15

Локалната конференција во Кисела Вода се реализираше под мотото „Одлучувам, значи постојам“ од кое јасно се согледува нејзината цел. Таа е да се зајакнат капацитетите на индивидуално и институцијално ниво во контекст на унапредување на детските права преку вклучување на децата во процесот на одлучување.

Учесници од  јавните детски градинки беа стручни соработници, воспитувачи и негователи. Од општинските основни училишта учествуваа  одделенски и предметни наставници, стручни соработници, родители,  ученици и раководни лица. Средните училишта на Град Скопје кои функционираат на територија на општина Кисела Вода беа застапувани од професори и ученици.

Групата на говорници беше хетерогена за да може да се согледаат јаките и слабите страни на многу чинители при почитувањето на детските права.  Говореа на теми за кои се експерти и на разбирлив начин им пренесоа свои согледувања за останатите учесници. Поттикнаа плодна дискусија и креираа продуктивна атмосфера.

Како и што доликува Конференцијата беше отворена со поздравен говор од страна на Драги Змијанац-основачот и претседател на Првата детска амбасада во светот Меѓаши и Кристина Василеска-директорот на КМОП Скопје кои аудиториумот го запознаа со досегашните и идните активности со цел да се допринесе за развивање на Концептот Општини посветении на децата.

Претставник на општина Кисела Вода, г-дин Сашо Јовановски, советник за образование во кабинетот на градоначалникот даде осврт на многубројните проекти кои Општина Кисела Вода ги реализираше за унапредување на условите за работа и престој во градинките и училиштата, помошта за децата од семејства во социјален ризик и постојаната грижа за децата со посебни потреби.

Претставникот на општина Виница, г-дин Александар Јованов советник во општината, говореше за можноста за унапредување на меѓуопштинската соработка преку размена на идеи, реализација на заеднички проекти и меѓусекторско вмрежување во насока на создавање општини по мерка на децата.

Конференцискиот дел  го отвори Весна Блажевска-социјален работник во ЈДГ Весели Цветови која говореше за раниот детски развој во поглед на почитување на детските одлуки и справувањето на семејството и вработените во јавните детски градинки со овој предизвик.

Следен говорник беше д-р на науки Благоја Петровски. Тој позиција на психолог направи анализа и укажа на различните начини на одлучување кај средношколците. Укажа на моментот дека младите луѓе се проактивни во трасирањето на својата иднина.

Советник Татјана Нанкова е член на Комисијата за образование и постојано донесува одлуки кои Кисела Вода ја прават општина -пријател  на децата. Меѓудругото посочи дека средината во која живеат и работат децата е разубавена со многу спортски терени и детски катчиња со соодветна урбана опрема која одговара на детските потреби.

Данијела Петрушевска, проектен координатор во кабинет на Градоначалник говореше дека со сигурност децата ќе земат активно учество во  процесот на изработка на Интегриран Локален Развоен План на Општина Кисела Вода преку средби со децата од кои продукт ќе бидат SWOT анализи врз кои што ќе се темелат планирањата.

Соработката меѓу Народниот правобранител и општините во насока на унапредување на правата на детето беше тема за која осврт даде Заменик-народниот правобранител Васка Бајрамовска Мустафа. Таа исцрпно ги пренесе своите искуства и сподели ставови од кои стана јасно дека соработка постои, но истата мора да се развива и унапредува.

Најдобриот наставник на регионално, државно и интернационално ниво, Весна Бошковска работи во ООУ Кирил Пејчиновиќ. Таа си постави за цел учесниците да ги запознае или потсети за формите на ученичкото организирање во основните и средните училишта и застапувањето на правата на децата/младите.

Ученичката Теа Стојановска е втора година во СЕПУГС Васил Антевски Дрен. Нејзина тема беше врсничкото насилство и улогата на младите во справување со него. Во своето излагање направи разлика во видовите насилство и нивната застапеност. Потенцираше дека младите мора да стекнуваат вештини за правилно справување со насилството.

Кога детето-насилник ќе направи престап и ќе се судри со законот, тогаш Судија за деца Весна Костова Спасеска мора да донесе пресуда. Таа говореше за хуманото и нехуманото третирање на детското престапништво во заедницата. Овој предизвик е многу голем и за негово надминување е потребна системска поддршка.

Улогата на семејството е значајна и за тоа како, во семејството, се развиваат стратегии за поттикнување на човековите права говореше Мирјана Геговска Грујоска. Таа е социјален работни и член на Локалниот совет за социјална заштита. Од нејзиното излагање можеше да се заклучи дека семејствата треба да се темел на демократијата во заедницата.

Учениците –волонтери, покрај останатите задолженија, изработуваа цветови и пратија порака за унапредување на детските права преку  презентирање на заклучоците од одржаните средби со членовите на Ученичките парламенти во сите основни и средни училишта и членовите на Советот на родители во двете градинки.

По конференцијата се премина на формирање на општинскиот панел составен од членови на работната група. Членовите се лица од општинската администрација на Кисела вода и воспитно-образовен кадар. кална панел – дискусија составена од претставници на локалните власти, воспитно – образовниот кадар и други чинители во рамки на општината. Панелот ќе биде посебно тело во рамките на општината, кое ќе обезбеди креирање Локална стратегија за детските прдава како и унапредување на правата на децата и нивно вклучување во локалното планирање.

Настанот се одржа на 22 Мај 2024 година, во ресторан ,,Градина“ и траеше од 09:30 до 17:30 часот.

metropolis-big