Вечерва е единствената НОЌ НА ОСКАРИТЕ- Почеток од 22.15 на Телма ТВ

345

Вечерва програмата “Ноќ на Оскарите“ ќе започне во 22:15 на ТВ Телма со филмот Оскаровец „Зелената книга“, во 00:30 започнува преносот од Црвената патека, а во 02 часот е почетокот на 93-те Оскари.

И по­крај го­ди­на­та обе­ле­жа­на со пан­де­ми­ја што е зад нас и го­ле­ми­те преч­ки во филм­ска­та ин­ду­стри­ја, по сѐ изг­ле­да де­ка кон­ку­рен­ци­ја­та за нај­го­ле­ма филм­ска на­гра­да е по­сил­на од ко­га би­ло. Стри­мингус­лу­ги­те се вра­ќа­ат во аре­на­та про­тив го­ле­ми­те сту­ди­ја, а Нетф­ликс зе­де ду­ри 35 но­ми­на­ции. Од нив, ду­ри 10 но­се­ше цр­но-бе­ли­от филм на Деј­вид Фин­чер, Манк. Во нај­важ­ни­те ка­те­го­рии, тој бе­ше но­ми­ни­ран за нај­до­бар филм, ре­жи­сер и за нај­до­бра актер­ка.

Се­га мно­гу­ми­на се пра­шу­ва­ат да­ли овој филм на кра­јот ќе би­де прог­ла­сен за нај­до­бар и нај­на­гра­ду­ван и кои злат­ни ста­ту­е­тки мо­же на­ви­сти­на да ги освои „Манк“.

При­каз­на­та е ре­мекде­ло­то Гра­ѓа­ни­нот Кејн“. Вле­гу­ва во 1940 го­ди­на и Хер­ман Ман­ки­е­вич се нат­пре­ва­ру­ва со вре­ме­то за да го за­вр­ши сце­на­ри­о­то за фил­мот, кој по­доц­на ќе се сме­та за ед­но од нај­важ­ни­те филм­ски ос­тва­ру­ва­ња до­се­га. При­ко­ван за кре­вет по­ра­ди со­о­бра­ќај­на не­сре­ќа, Ман­ки­е­вич има са­мо 60 де­на да го до­ве­де сце­на­ри­о­то до со­вр­шенс­тво, до­де­ка Ор­сон Велс ра­бо­ти на дру­ги про­е­кти. Ва­ка Деј­вид Фин­чер ја ­поч­ну­ва при­каз­на­та за соз­да­ва­ње­то на сце­на­ри­о­то за фил­мот Гра­ѓа­ни­нот Кејн.

Телевизиските права за емитување на преносот во Македонија и оваа година ги откупи агенцијатa, „Миракс“ a низ преносот ќе не води Миланка Рашиќ. Снимка од Оскаровското шоу во траење од 2 часа ќе се емитува во понеделник во 19:15.

куларт.мкСодржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.