Почетна ВРЕМЕПЛОВ 13 октомври 1952 -Излезе од печат „Граматика на македонскиот литературен јазик“ од...

13 октомври 1952 -Излезе од печат „Граматика на македонскиот литературен јазик“ од Блаже Конески

2659

Македонска граматика — дел од науката за  македонскиот јазик , позната како македонистика, која ги изучува формите и значењата на граматичките елементи во системот. Македонската граматика се занимава со опишување, изучување и класификација на сложениот систем составен од иенки, глаголи, придавки, предлози, прилози, заменки, извици,честички, моделни зборови и броеви. Паралелно со тоа, оваа јазична дисциплина се дели на неколку големи гранки, во зависност од темата која се изучува, па така има правопис и правоговор,морфологија,синтакса,фонетика и фонологија,лексикологија,лексикографија,стилистика,дијалектологија и ономастика.

Граматиката на македонскиот јазик и неговите говори била изучувана подолг период во минатото. Како прва печатена граматика на македонскиот јазик се јавува „Слогалица речовска“, издадена во 188о година во Софија од македонскиот преродбеник и револуционер Ѓорѓија Пулевски  „Слогница речовска“ е еден од првите обиди за опис на современата македонска граматика, која требало да излезе во неколку делови и била наменета за општо изучување на јазикот. Покрај „Слогница речовска“, важно е да се наведе и првата печатена македонска граматика во слободна Македонија , односно граматиката на Круме Кепески издадена во 1945 година веднаш по стандардизирањето на јазикот. Меѓу овие две граматики се јавуваат и други значајни обиди за печатење на македонската граматика, кои се фокусирале на класификацијата и опишувањето граматика за општото изучување на јазикот. Денес постојат поголем број печатени македонски граматики, печатени на македонски или на некој од светските или европските јазици.

metropolis-big